ประกาศราชกิจจาฯ ถวายพระราชอำนาจ จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์