ราชกิจจาฯประกาศกฎห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจาฯประกาศกฎห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ

Publish 2019-09-19 11:51:39


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยเแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยที่มาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยมติของคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

 และนอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ ออกข้อกำหนดของศาลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และไม่สร้างขั้นตอนหรือก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น  จึงเป็นการสมควรให้มีข้อกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 

 โดยในข้อ ๑๐ มีรายละเอียดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาล หรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี ปลุกปั่น ยุยง หรืออาฆาตมาดร้าย

 

ศาลรัฐธรรมนูญ

 

ส่วนในข้ออื่นๆที่เหลือรายละเอียดหลัก ๆ ที่มีในประกาศดังกล่าวคือ ขั้นตอนการทำงานของศาลตั้งแต่เริ่มงาน จนถึงการพิจารณาคดี

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน