ราชกิจจาฯประกาศปรับปรุงระเบียบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯประกาศปรับปรุงระเบียบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Publish 2019-07-02 14:11:43


จากกรณีได้มีประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 ซึ่งได้เปิดเผยถึงการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งวิธีประดับเครื่องราชย์แบบใหม่ของบุคคลที่มีกฏหมายบังคับทางราชการ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

  

ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- เเผงพระพุทธรูปไม้ โบรานวัตถุขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษา หายจากพิพิธภัณฑ์วัดดัง ลำปาง
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. โทษข่มขืน กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน