สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พล.อ.เปรม

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พล.อ.เปรม

Publish 2019-05-26 22:11:46


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พลเอกเปรมติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอกเปรมติณสูลานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิทนับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อยฉัตรเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด 7 คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 )


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม2562 เวลา 18 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลดังนี้


-15 วัน(วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน2562)

-50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม2562)

-100 วัน (วันอังคารที่ 3 กันยายน2562 ) 

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา 21 วันนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
 

  

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน