ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Publish 2019-05-08 19:34:05


วันนี้ (08/05/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความว่า ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ดังนี้

1. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

2. นางเกล็ดนที มโนสันติ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

3. นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

4. นายปรีชา อิ่มสุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

5. นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

6. นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน7. นางวิภัสรา ผลลาภทวี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

8. นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ ที่ 21 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

9. นายเสริมพันธ์ นิลละออง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

10. นายวินัย กลับประสิทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯองค์โสมสวลีฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
-ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชย์ 2 ตำรวจ
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลด ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล พ้นจากบุคคลล้มละลาย
-ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน