พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์

Publish 2019-04-02 12:39:18


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์

 

 
 

ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสนับสนุน กองส่งกำลัง กรมส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

  

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;