ข่าวดีสำหรับผู้พิการ!! ประกันสังคมเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียด)

ข่าวดีสำหรับผู้พิการ!! ประกันสังคมเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียด)

Publish 2017-11-07 13:28:44

ประกันสังคม แจงสิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เผยรับลูกรัฐบาลหลัง คสช.เปิดโอกาส ให้คนพิการเลือกใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม (สปส.) หรือบัตรทอง ( สปสช.) ได้แล้ว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมร่วม คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง อย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากการเลือกใช้ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพไม่ตอบรับกับความต้องการก็เปลี่ยนได้
ปีละ 1 ครั้ง


โดยการแก้ไขคำสั่ง คสช.ดังกล่าวส่งผลให้คนพิการ ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ในส่วนสิทธิของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนเหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ของคนพิการที่เป็น
ผู้ประกันตน กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่
คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

 

 

ขอบคุณที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน