ตามรอยทูลกระหม่อมตา!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด "โครงการ ซแรย์ อทิตยา" โครงการพิเศษในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ !!

Publish 2017-06-01 11:30:31

          เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "โครงการ ซแรย์ อทิตยา" ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อเรียกโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ฯ เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่า "ซแรย์ อทิตยา" ซึ่งแปลว่า "นา ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" พร้อมกับประทานสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร "อ" (ออ-อ่าง) สีม่วง เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกร ล้อมรอบด้วยลายกนก แสดงถึงวัฒนธรรมภาคอีสาน และรวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนน้ำพระทัยที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม ได้แสดงถึงพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรให้ก้าวล้ำนำสมัยตามความก้าวหน้าทางสังคมในยุคปัจจุบัน

         โอกาสนี้ เกษตรกร ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย โคเพศเมีย พันธุ์โกเบ (วากิว) อายุ 1 ปี 2 เดือน กระบือเพศเมีย 2 ตัว ลูกโคเพศผู้ 1 ตัว อายุ 3 เดือน เพื่อใช้ในโรงเรียนชาวนาภายใต้โครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน เรื่อง "บริการรวมที่จุดเดียว" หรือ "One Stop Service" ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินงาน เน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นเก่า ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น smart farmer ปัจจุบัน มีเกษตรกรเยาวชน ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นจำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 295 คน

         จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟื้นฟูดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นปอเทือง ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศน์แปลงนาการป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และฐานการเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์สำหรับชาวนาไทย

 


          สำหรับ "ซแรย์ อทิตยา" ได้ออกแบบพื้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ และจากส่วนกลาง

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์

              เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน