ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯธารเสด็จ-เกาะพะงันเป็นอุทยานแห่งชาติ

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ"ธารเสด็จ-เกาะพะงัน"เป็นอุทยานแห่งชาติ

Publish 2018-11-22 17:31:24


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๑สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

 

 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงันและเกาะกงธารเสด็จ ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้บริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ในท้องที่ตําบลเกาะพะงันและตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;