ประกาศราชกิจจาฯ!หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจาฯ!หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๑

Publish 2018-11-02 13:20:27


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้วเสร็จ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรที่พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

 

วันศุกร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก

 

วันเสาร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตนฯ หรือช้างเผือก

 

วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชโอรสาราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือมงกุฎไทย

 

วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชาธิวาส เสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือก

 

วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จกลับแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

สำนักพระราชวัง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

  

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน