ประกาศราชกิจจาฯ!โรงงานอุตสาหกรรม ยกเลิกเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศราชกิจจาฯ!โรงงานอุตสาหกรรม ยกเลิกเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

Publish 2018-11-01 17:54:38


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561ตามข้อ 17 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 กําหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่จะต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของหน่วยงานราชการหรือสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน หรือจัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวโดยมิให้เรียกค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

 

 

 ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการยกเลิกการเรียกสําเนาเอกสารจากประชาชนให้เริ่มเห็นผลสําเร็จภายใน 6 เดือน นั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนที่กําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้งต้องยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหรือสําเนาทะเบียนบ้าน เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าวข้างต้น อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 


 1. ให้ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และหรือสําเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการ ตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

2. กรณีจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสารตาม 1 ให้เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น

3. กรณีมีการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการตาม 1 แทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทองชัย ชวลิตพิเชฐ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน