ราชกิจจาฯประกาศ!เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ๑๓ ตํารับ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้!

ราชกิจจาฯประกาศ!เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ๑๓ ตํารับ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้!

Publish 2018-10-09 10:17:37


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๑เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยาโดยที่มีข้อมูลทางวิชาการว่า ยา ketoconazole ชนิดรับประทานมีความเสี่ยงต่อการเกิดhepatotoxicity สมควรจํากัดข้อบ่งใช้ของยา เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 
ได้มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๒๓๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยา ketoconazole ชนิดรับประทานให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว

 

แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคําสั่งข้างต้น จํานวน ๑๓ ตํารับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๓๘๐-๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา ketoconazole ชนิดรับประทาน จํานวน ๑๓ ตํารับ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้

 

 อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่งณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;