ประกาศราชกิจจาฯ!หลายบริษัท เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!หลายบริษัท เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(รายละเอียด)

Publish 2018-09-09 17:29:52


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 42/2561 เรื่องการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความว่าโดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 กำหนดให้นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิกตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มพนักงานบริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 208/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จีซีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 209/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 257/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 374/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25615.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที.แอล. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 32/2534 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อพนักงานบีทีเอ็มยูเดิม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 81/2537 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 158/2540 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักข่าว เอ.พี. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 99/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 390/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มโฟร์โมสต์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 56/2536 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 15/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 รพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน