ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

Publish 2018-08-30 18:06:04


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบุรุนดี และ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระบุรายละเอียด

 
หน้า ๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบุรุนดี มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐบุรุนดี อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา พระราชสาส์นตราตั้ง

ลงวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

หน้า ๒ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายคมกริช วรคามิน โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย พระราชสาส์นตราตั้ง

ลงวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 นอกจากนี้ในวันเดียวกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกประกาศเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... รายละเอียดตามภาพ

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;