สั่งเด้ง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง!

สั่งเด้ง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง!

Publish 2018-08-17 16:50:38


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

 

 
หน้าที่ ๑๓ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายกำธร โพธิ์สุวัฒนากุล ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วยส านักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้ นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์ ข้าราชการตุลาการ ต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากขาดคุณสมบัติของการด ารงต าแหน่งข้าราชการตุลาการ และต้องพ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา ๓๒ (๖) และมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากต าแหน่ง และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งอดีตข้าราชการตุลาการซึ่งบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หน้า ๖ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์ อดีตข้าราชการตุลาการ ซึ่งบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;