ราชกิจจาประกาศ !!! บิ๊กตู่งัดม.44 แก้กม.รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ!

ราชกิจจาประกาศ !!! บิ๊กตู่งัดม.44 แก้กม.รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ!

Publish 2018-01-16 13:36:17

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบโดยที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องมีการยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบสามารถบรรลุผลสําเร็จ เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ําตาลทราย อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (๑๘) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เฉพาะในส่วนของการกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและ น้ําตาลทรายให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ โดยเร็ว

ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นอกจากนี้ ได้ออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน ให้สอดคล้องกับการยกเลิกโควตาน้ําตาลทรายและการยกเลิกการกําหนดราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๒) และ (๒๓) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีกําหนดเวลาตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“น้ําตาลทราย” หมายความว่า น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายชนิดพิเศษ หรือน้ําตาลทรายชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดให้โรงงานผลิตและจําหน่ายได้

“น้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร” หมายความว่า น้ําตาลทรายที่ได้จําหน่ายและขนย้ายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร

“น้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด” หมายความว่า น้ําตาลทรายดิบที่โรงงานผลิตและทําสัญญาส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด จําหน่ายและนําราคาที่ได้จากการส่งออกมาใช้สําหรับกําหนดราคาน้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก เพื่อใช้ในการจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนด และการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย 

“น้ําตาลทรายเพื่อการส่งออก” หมายความว่า น้ําตาลทรายที่ได้จําหน่ายและขนย้ายเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร

“พรีเมียมน้ําตาลทรายไทย” หมายความว่า มูลค่าที่สูงกว่าหรือต่ํากว่าราคาตลาดโลกของน้ําตาลทรายไทย

“คณะกรรมการกําหนดราคาขาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่กําหนดราคาขายน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด และกําหนดราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข ๕ บวกพรีเมียมน้ําตาลทรายไทย

“ฤดูการผลิต” หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่๓๐ กันยายนของปีถัดไป

ข้อ ๕ เขตที่ใช้ในการคํานวณเพื่อกําหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๑ การประมาณการรายได้จากการจําหนายน ่ ้ําตาลทราย

ข้อ ๖ การประมาณการรายได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต ให้คํานวณจากผลรวมของรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายตามข้อ ๗ ในส่วนที่เป็นรายได้ขั้นต้นหักด้วย ผลรวมของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายตามข้อ ๘ ในส่วนที่เป็นรายจ่ายขั้นต้น รายได้สุทธิจากการจําหน่ายน้ําตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต ให้คํานวณจากผลรวมของรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายตามข้อ ๗ ในส่วนที่เป็นรายได้ขั้นสุดท้ายหักด้วยผลรวมของรายจ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายตามข้อ ๘ ในส่วนที่เป็นรายจ่ายขั้นสุดท้าย

ข้อ ๗ รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย ได้แก่ ผลรวมของรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละฤดูการผลิต
 (ก) รายได้ขั้นต้น ได้จากปริมาณน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จําหน่ายได้จริงของฤดูการผลิตที่แล้ว บวกอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการจําหน่ายจริงเฉลี่ยสามฤดูการผลิตย้อนหลังคูณด้วยราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข ๕ บวกพรีเมียมน้ําตาลทรายไทยตามข้อ ๑๐
 (ข) รายได้ขั้นสุดท้าย ได้จากปริมาณการจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักร ที่จําหน่ายได้จริงของฤดูการผลิตปัจจุบัน คูณด้วยราคาเฉลี่ยรายเดือนของราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข ๕ บวกพรีเมียมน้ําตาลทรายไทยเฉลี่ยจํานวนสิบสองเดือนตามข้อ ๑๐
(๒) รายได้จากการขายน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด
 (ก) รายได้ขั้นต้น ได้จากปริมาณน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด คูณด้วยประมาณการราคาน้ําตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด ตามข้อ ๑๐ 

 

คลิกอ่าน ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ฉบับเต็ม

 

 

 

 

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน