ประกาศราชกิจจาฯ !!!  โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา เป็นรองผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

ประกาศราชกิจจาฯ !!! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พลเอกหญิง สุทิดา" เป็นรองผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

Publish 2017-12-14 10:48:07วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพลเอกหญิง สุทิดา  วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีความดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย ดังนี้

พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์ (อัตรา น.๙) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน


 

 

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน