ในวันที่ไม่มีพ่อ!! ประชาชนคนไทยตื้นตัน สมเด็จพระเทพ คอยประคองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ “ในหลวง” ทรงคอยห่วงไม่ห่างพระวรกาย (ชมภาพ)

ในวันที่ไม่มีพ่อ!! ประชาชนคนไทยตื้นตัน สมเด็จพระเทพ คอยประคองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ “ในหลวง” ทรงคอยห่วงไม่ห่างพระวรกาย (ชมภาพ)

Publish 2017-10-27 15:02:09

จากกรณี วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙) เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นวันกำหนดการเก็บพระบรมอัฐิฯ
พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่พระบรมมหาราชวัง 

โดยเมื่อเวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับ คลุมไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ 

เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรง พระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว 

เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน พระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ

พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์ แล้วทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุ มาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับ ภัตตาหาร ๓ หาบ แด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ ๓ หาบ รับพระราชทานฉัน 

เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบ และพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่ง ราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้า วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด 

อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่ พระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตาม เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับโดยในเวลาต่อมา ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเก็บพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 สรงพระสุคนธ์ลงในพระโกศทองคําลงยา

โดยระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระเทพฯ ได้คอยประคองเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหันมาคอยดูเป็นระยะ ซึ่งเป็นภาพที่พสกนิกรสุดตื้นตันอย่างหาที่สุดมิได้
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน