นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก เข้ามอบหนังสือ “ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ”

Publish 2018-07-11 10:33:06เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก  และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก เข้ามอบหนังสือ “ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” จำนวน 1,200 เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างวิถีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

รวมถึงรวบรวมข้อสังเกตต่างๆ การป้องกัน การเยียวยา เมื่อเกิดภัยพิบัติ และสร้างพื้นฐานทางความคิดในการตรวจสอบ จนถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว เมื่อครั้งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย


Suggess News