ประกันสังคมหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561 (ชมคลิป)

Publish 2018-03-22 18:56:50วันที่ 21 มี.ค.61 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561


ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม

นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ในฐานะเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่องแผนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงาน ประจำปี 2561 เรื่อง สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์วงเงินการรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการรับสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40 และรณรงค์ให้มีการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบ e – Payment เรื่องการดำเนินงานทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561


จากนั้นได้ร่วมกันการพิจารณาผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 1 ราย โดยมีคณะอนุกรรมการประกันสังคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย
Suggess News