ยิ่งใหญ่อลังการ โคราชจัดงาน “เทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ 2018”(Korat International Youth Puppet Festival 2018) 8 ประเทศร่วมคึกคัก

Publish 2018-01-14 12:08:32ยิ่งใหญ่อลังการ  โคราชจัดงาน เทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ 2018” (Korat International Youth Puppet Festival 2018) มีนักแสดง 20 คณะจาก 8 ประเทศ เข้าร่วมคึกคัก

วันที่ 13 มกราคม 61 เวลา  20.00 น. ที่ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เปิดงาน “เทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ 2018” (Korat International Youth Puppet Festival  และ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561  โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีการจัดขบวนพาเหรดคณะหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ ซึ่งเป็นนักแสดง 20 คณะจาก 8 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา USA สิงคโปรฟิลิปปินส์ ไต้หวัน  เมียนมาร์   เวียดนาม ลาว ประเทศไทย ขึ้นสู่เวทีเพื่อเข้าสู่การแสดงพิธีเปิด ชุด puppet for peace  จากนั้น นาย ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   กล่าวต้อนรับ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  แขกผู้มีเกียรติ และคณะหุ่นเยาวชนจากนานาชาติ  และ  ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีพี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมาก  ให้ความสนใจเข้าร่วมรับชม นาย  ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   กล่าวว่า  จังหวัดนครราชสีมา หรือ “เมืองโคราช” ของเรา ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 4,๐๐๐ ปี  ด้วยเอกลักษณ์ของอารยะธรรมขอมโบราณ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนเมืองโคราช  ปีละมากกว่า 8,5๐๐,๐๐๐ คน    โดยในปี 2561 โคราชได้ประกาศเป็นเมืองแห่งศิลปะ   โดยกระทรวงวัฒนธรรม  ด้วยเห็นถึงความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโคราช   ทั้งศิลปะอันเป็นมรดกอันล้ำค่า  และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย เมืองโคราชของเรามีศิลปิน ผลงานศิลปะ และสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมอยู่ทั่วจังหวัด ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมรวมกว่า 150 กิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนชาวโคราช  ที่ได้ร่วมกันพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ สู่ระดับนานาชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก   เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล  ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดมา    เทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ ณ โคราช” (Korat International Youth Puppet Festival 2018)  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม  ที่เห็นถึงความร่วมมือของเครือข่ายศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะศิลปินหุ่นร่วมสมัย ที่เห็นประโยชน์ของงานศิลปะร่วมสมัยในด้านนี้   ที่ได้รวมตัวและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมาของเรา ตนเองขอขอบคุณศิลปินหุ่นร่วมสมัยเยาวชนทั้งของไทยและนานาชาติทั้ง 8 ประเทศ  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรร่วมจัดทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติกับจังหวัดนคราชสีมา  ให้ความเมตตาแก่กับเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวโคราช นับเป็นการมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

 ด้าน นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561  โดยมีความ ว่า  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคนเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ เด็ก ๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่ารู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป  ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศไทยของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา 

 
Suggess News