ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง จำนวน 262 คน (มีคลิป)

Publish 2017-12-24 20:08:48วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางอรรวรรยา  หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานต่อ นายธนภัทร  ธรรมสีหา  ปลัดอำเภอบึงสามพัน ประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง สาขาบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 262 คน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯและประชาชนทั่วไป มีความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ เป็นการเทิดทูล ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาไว้ ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้หลักคิดหนึ่ง เพื่อนำทางประชาราษฎร์ของพระองค์  หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมองได้หลายมิติ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีเกราะคุ้มกันและช่วยสร้างสรรค์ทางเลือก ,ด้านจิตใจ สร้างจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ บากบั่น ขยัน อดทน พึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทรประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ,ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักความรักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน ,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสูง และยั่งยืน ,ด้านเทคโนโลยี ให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในอีกหลายพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ทั้งนี้ นางอรรวรรยา  หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของไทย อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด อันเป็นที่เคารพเทิดทูลสักการะ ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมใจของประชาชน ตั้งแต่ระดับรากหญ้า จนถึงชั้นปกครอง นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นดำรงเอกราชเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะ พระปรีชาสามารถ ของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์.

ราเมธ บงแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.เพชรบูรณ์