ด้วยพระบารมี! เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราช ทรงร่วมพิธี "มหาพุทธาภิเษก" เพื่อประโยชน์แห่งปวงไทย

Publish 2017-12-21 18:36:47มหาพุทธาภิเษก เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราช
ในอดีต เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพนั้น  การเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพุทธาภิเษกต่าง ๆ มักจะจัดขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ด้วยพระบุญญาบารมีของทั้งสองพระองค์ การสร้างพระเครื่อง และวัตถุมงคล แด่ประชาชนและพุทธศาสนิกชน ได้ใช้เป็นที่พึ่ง ก็เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชนทั้งหลาย อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน และ มูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม สังฆาชูปถัมภ์
ทั้งสองพระองค์ เป็นที่รัก และเทิดทูนยิ่งของปวงพสกนิกร ตลอดถึงพุทธบริษัท ทั้งหลาย ที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศ 
ทำให้การอาราธนาพุทธคุณพระเครื่อง หรือวัตถุมงคลของพระองค์ท่านนั้น เป็นที่นิยม และมีความมั่นใจแด่ผู้ที่คล้องขึ้นคอ หรือสวมใส่ ให้ได้ระลึกถึง เป็นกุศโลบายให้คนแขวนนั้น มีสติ ไม่หลงในสิ่งผิด ประพฤติตนเป็นคนดี มีที่พึ่งทางจิตใจ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีของพระมหากษัตริย์
 
การพุทธาภิเษกนั้น คือ พิธีปลุกเสกพระพุทธรูป หรือวัตถุมงคล โดยมีกลุ่มพระเถระซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระ หรือวัตถุมงคลนั้น ๆ เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์
#ป๊อปวัดบวร
ที่มา FB : เพจป๊อปวัดบวรเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม