“การเคหะแห่งชาติ”ตอกย้ำผลสำเร็จ  สานต่อ CSR โครงการประกวดชุมชนสดใส ปีที่ 7

“การเคหะแห่งชาติ”ตอกย้ำผลสำเร็จ สานต่อ CSR โครงการประกวดชุมชนสดใส ปีที่ 7

Publish 2016-07-30 15:31:36

     การเคหะแห่งชาติ  เดินหน้า CSR  “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2559  รณรงค์ชุมชนกว่า  600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอแผนงานส่งประกวด คาดหวังผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และสภาพสิ่งแวดล้อม  พร้อมประกาศผลรางวัลชุมชนดีเด่น  ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ 

 

     นายชวนินทร์  พรหมรัตนพงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2559  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมานอกจากภารกิจในการสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว   สิ่งที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการควบคู่ตลอดมา  ก็คือ การพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมชุมชน  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ที่ส่งเสริมการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม     

 

         ทั้งนี้ “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” เป็น 1 ในแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการเคหะแห่งชาติ  ที่ได้ดำเนินการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี   โดยความคาดหวังให้ชาวชุมชนได้ตระหนักถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี ตลอดจนร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างงานสร้างรายได้  เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด  เป็นต้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว 

     โดยโครงการดังกล่าวฯ มีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และพิจารณาผลงานทั้งด้านกายภาพ เรื่องของความสะอาด ทัศนียภาพชุมชน การดูแลรักษาสภาพอาคาร และด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน การขับเคลื่อนโครงการและการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการประกวดชุมชนโดยภาพรวมนั้น กคช. ได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนของแต่ละท้องถิ่นและยังสามารถนำแนวคิดที่ดีของชุมชนอื่นๆ มาปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

     “ในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่คัดเลือกตัวอย่างชุมชนกว่า 682 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเข้ามารอบแรก 24 ชุมชน และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน 8 โครงการ  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทอาคารแนวราบ 4 โครงการ คือ 1. โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) 2. โครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ 3.โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) 4.โครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี  ประเภทอาคารแนวสูง 4 โครงการ คือ 1.โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง (1)   2. โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (หลังองค์พระ) 3. โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไทย (เทพกุญชร 34)  4.โครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี (ระยะ 1)  ซึ่งโครงการที่เข้ารอบจะได้รับเงินรางวัล โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตนเองต่อไป”  รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว


      อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ การเคหะแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2559  ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์ ) อีกทั้งภายในงานยังได้จัดการบรรยายพิเศษ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.  เป็นวิทยากรพิเศษร่วมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถ่ายทอดสู่ชุมชนและภูมิปัญญาด้านต่างๆ  อันเป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน