ประกาศผล รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2552

                นายองค์กร  อมรสิรินันท์  เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  คณะกรรมการคุรุสภา มีมติเห็นชอบรายชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2552 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

2. นางสมปอง ตรุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

3. นางพรทิพย์  นุเวศวงษ์กมล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขาย้อย จ.เพชรบุรี

4. นายพงษ์เกษียร  บัวสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ

5. นายทิวา จันทรานุกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ

6. นายทอง วิริยะจารุ ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

7. นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

8. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพท.ชลบุรี เขต 1 

9. น.ส.อภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.บุรีรัมย์ เขต 1

 

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี 2552 จำนวน 18 คน  ประกอบด้วย

1. นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด

2. นางจรูญศรี มนัสวานิช ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จ.สงขลา

3. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  กรุงเทพฯ

4. นางรัตนา ชิดชอบ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

5. น.ส.สุพัตรา  แพงภูงา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

6. นางเพ็ญศรี นิสโร ครูชำนาญการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จ.สงขลา

7. นางญาณะณี จันทรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา จ.ยะลา

8. นางสุภาณี ยังสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จ.พัทลุง

9. น.ส.กัญญาณัฐ  เต็กจินดา   ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว (จินดาประชานุกูล) จ.นครปฐม

10. นางปิยกานต์ เป็นบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปงคอบ จ.ลำปาง

11. น.ส.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผอ.โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพฯ

12. นายผดุง สุริยะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จ.ตาก

13. นางอนงค์ พืชสิงห์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

14. นายอำนาจ สุนทรธรรม ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” จ.กาญจนบุรี

15. นางจิรวรรณ ดวงแก้ว ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

16. นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ ผอ.สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี

17. นายยนต์ ชัยชนะ ศึกษานิเทศก์ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2

18. นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3